Handelsbetingelser 

Læs venligst mine handelsbetingelser igennem, og hold dig ikke tilbage med, at kontakte mig på [email protected], hvis der er noget du ikke er enig med mig i.


Tilbud og aftale 

Tilbud på aftale fremsendes, så snart der opnås enighed. Det antages som accepteret når kunden har trykket acceptér. Der er ingen fortrydelsesret, så snart kunden modtager sin faktura medmindre kunden skriftligt melder tilbage, at er noget i vejen straks. 


Priser og betaling

Alle priser er ekskl. moms med mindre andet er oplyst. Sebastian er berettiget til betaling for ekstra arbejde, hvis dette ikke indgår i det oprindelige tilbud. Overskrides betalingsfristen, som er oplyst på faktura fra SEHO Assets, forbeholder SEHO Assets sig retten til, at pålægge kunden rykkergebyrer og inkassoomkostninger.


Ansvar

Kunden er ansvarlig for lovligheden af produkternes indhold og udformning i både offentligretlig og privatretlig henseende. Det understreges, at SEHO Assets ikke af egen drift tager stilling til lovligheden af markedsføringstiltag af nogen art, uanset i hvilket omfang SEHO Assets har medvirket til udformningen heraf.


Begrænset hæftelse

I tilfælde af forsinkelse, eller i tilfælde af mangler ved det leverede hæfter SEHO Assets ikke for driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af kundens retsforhold overfor tredjemand. SEHO Assets kan aldrig hæfte, under nogen omstændigheder, for et større beløb end som er betalt ved arbejdets udførelse.


Ved køb af Influencer Academy

Når du køber et Influencer Academy hos SebastianHorberg.com, så forpligter du dig samtidig til ikke på nogen vis uddele materiale eller lignende til personer, som ikke har købt forløbet. Hvis du gør dette, så er Sebastian berettiget til at kræve et erstatningskrav og/eller smide dig ud af gruppen og lukke ned for din adgang. 


Se mere nedenfor.  

Vi forbeholder os retten til, at lave daglige IP check, og forekommer der mistænkelig adfærd, forbeholder vi os rettigheden til at suspendere ad gangen indtil kunden har redegjort for den mistænkelige adfærd.


Brugs- og ejendomsret (Influencer Academy)

Kunden opnår den fulde brugsret til det pågældende indhold og skabeloner. Kunden skal forstås som den person, der erhverver ydelsen, enten igennem firma eller som privatperson. Erhverves indholdet af en virksomhed vil brugsretten til ydelsen alene følge den specifikke erhverver der knyttes som kontaktperson for virksomheden. Ved virksomheds køb af produktet er det derfor ikke tilladt internt i virksomheden, at videredistribuere indholdet til ansatte eller medejere idet dette vil ses som et brud på handelsbetingelserne. Ønskes produktet, at blive benyttet af flere personer i samme virksomhed/juridiske enhed, skal der rettes henvendelse for anmodning om tilbud på udstedelse af flere licenser. Har en virksomhed eller privatperson forud for indhentelse af tilbud på udstedelse af flere licenser allerede overtrådt reglerne for videredistribuering forbeholder udstederen sig at fakturere virksomheden for en ny licens idet dette ses som brud på handelsbetingelserne. 


Der henvises til afsnittet “Ved køb af Influencer Academy” 


Kunden har herunder tilladelse til at gøre følgende: 

● Elektronisk lagre det oprindelige indhold/skabelon til eget senere brug. 

● Evt. udskrive det oprindelige dokument/skabelon til eget brug. 

● Tilrette skabelonerne til den givne situation samt udskrive denne/disse version(er). 

Kunden må ikke overdrage pågældende indhold/skabelon til andre, videredistribuere det på internettet eller i anden elektronisk form eller i trykte (papir-)udgaver uden forudgående tilladelse. Kunden er under ingen omstændigheder berettiget til at videredistribuere dokumenter og/eller skabeloner.


Tilfredshedsgaranti ved køb af Influencer Academy

Det er muligt, at få alle pengene refunderet, som kunde i SEHO Asset, ved køb af et Influencer Academy, hvis man inden for 7 dage fra købsdato ikke er tilfreds og har set under 20% af videomaterialet. Har man set over 20% af videomaterialet, eller er der gået mere end 7 dage, så frafalder tilfredshedsgarantien ved køb af Influencer Academy.


Du gør brug af tilfredshedsgarantien vha.
https://docs.google.com/forms/d/14Vr1VfZkl68oIL9btHWpqUgxOQ77-33_Hxr6dsPQpVg/viewform?edit_requested=true 


Indtægtsfraskrivelse

Alle indtjening – og indkomst eksempler på henholdsvis hjemmeside og i Influencer Academy, er udelukkende et estimat for, hvad der er realistisk at opnå. Der er ingen forsikring for, at du vil kunne efterleve eksemplerne, men de er dog meget realistiske.Vi tager intet ansvar for eventuelle økonomiske tab, du skulle få ved brug af Influencer Academy's produkt.


Ansvarsfraskrivelse

I Influencer Acadamy bliver eleverne opfordret til altid, at følge markedsføringsloven. Det er elevens eget ansvar altid, at være opdateret på enhver tid gældende lovgivning. SEHO Assets kan hverken helt eller delvist blive holdt ansvarlig for eventuelle lovovertrædelser på baggrund af elevens færden.


Live Q&A & Community

Brydes LIVE Q&A & community guidelines, der findes i forløbet, så forbeholder vi os retten til, at smide dig ud af communitiet + LIVE Q&A. Dog vil du aldrig miste adgangen til  Influencer Academy. Derudover kan det også ske, at LIVE Q&A aflyses på grund af sygdom.


Fortrolighed og GDPR 

Der må under ingen omstændigheder videregives oplysninger til 3. part. Oplysningerne må ikke udnyttes. Dette gælder også efter aftalens udløb. Begge parter forpligter sig til at behandle oplysningerne på en sådan måde, at den forbliver utilgængelig for uvedkommende, og for øvrigt sådan, at der heller ikke opstår fare for, at uvedkommende får kendskab til den. 


Underleverandører 

SEHO Assets er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandør(er).Lovvalg og værneting 

Enhver tvist som måtte udspringe af disse betingelser eller samhandel mellem parterne i øvrigt skal anlægges ved retten i Hillerød. Tvisten skal afgøres efter dansk ret.